FAQs Complain Problems

परिपत्र सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

मिति २०७६ बैशाख ३० गते सम्ममा सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता गरिसक्नु पर्ने भन्ने ३१ औँ कार्यपालिकाको निर्णयमा उल्लेख भएकाले सोही बमोजिम गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: