FAQs Complain Problems

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

यस कार्यालयबाट तपशिलमा उल्लेखित मालसामान खरिद तथा आपूर्ती गराउनु पर्ने भएकाले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी, आधिकारीक विक्रेता वा सप्लायर्सहरुबाट तल सूचनामा उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूवर्वक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: