FAQs Complain Problems

सूचना सच्याइएको बारे

यस नगरपालिकाबाट मिति २०७६/१/२६ गते प्रकाशित बोलपत्रको  सूचना निम्नानुसार सच्याइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: