FAQs Complain Problems

घरनक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

Building Permit

यस नगर क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी बनाएका वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी बनाएका भवनहरुको अभिलेखीकरण सम्बन्धी ३ महिने सूचना

आर्थिक वर्ष: