FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य चौकी निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको वडा नं ७,९,१०,११ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको विभिन्न कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

सूचना सच्याइएको बारे

यस नगरपालिकाबाट मिति २०७६/१/२६ गते प्रकाशित बोलपत्रको  सूचना निम्नानुसार सच्याइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

बालि विकास कार्यक्रम तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि अनुदान कार्यक्रम ।

परिपत्र सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

मिति २०७६ बैशाख ३० गते सम्ममा सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता गरिसक्नु पर्ने भन्ने ३१ औँ कार्यपालिकाको निर्णयमा उल्लेख भएकाले सोही बमोजिम गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ ।

Pages