सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बहाल विटौरी शुल्क असुली ठेक्कापट्टा सम्बन्धी सुचना

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७५/०७६ का लागि बाहल विटौरी शुल्क असुली ठेक्कापट्टा बन्दोबस्तद्वारा संकलन गर्नुपर्ने भएको हुदा शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages