FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

जानकारी सम्बन्धमा

सबैमा जानकारी

सूचना सच्याइएको बारे

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७५/०८/२6 गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित यस नगरपालिकाको सोलार बत्ति सम्बन्धि बोलपत्रको सूचनामा तपसिल बमोजिम हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

सोलार बत्ति ढुवानी तथा जडानको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

यस सुन्दरहरैचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न ठाउमा सोलार बत्ति जडान गर्न मिति २०७५/०८/२६ गते सौर्य दैनिकमा यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

शिलबन्दी बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/०७/१९ गतेको न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना अनुसार म्यादभित्र रितपुर्वक दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावकारी रहेका निम्न दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(१) वमोजिम स्वीकृ

दस्तावेज: 

Pages