FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क संकलनसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ का लागि आन्तरीक आय ठेक्का मार्फत बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भएकोले नगर क्षेत्र भित्र नगरपालिकाले निर्माण गरेका सम्पूर्ण सडकहरुमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ को उपदफा २ (घ) बमोजिम सडक उपयोग शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

नदिजन्य पदार्थको विक्री मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् को विकी मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना।

कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आन्तरिक आय (बहाल बिटौरी कर हटिया र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने सम्बन्धि मिति २०७६ आषाण ३ गते राजधानि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित १५ दिने सूचना ।

Pages