FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्वास्थ्य चौकी निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको वडा नं ७,९,१०,११ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको विभिन्न कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

सूचना सच्याइएको बारे

यस नगरपालिकाबाट मिति २०७६/१/२६ गते प्रकाशित बोलपत्रको  सूचना निम्नानुसार सच्याइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

बोलपत्र आव्हानको सूचना

आशयको सूचना

यस कार्यालयको मिति २०७५/१२/२१ मा न्यू सृष्टि दैनिक मा प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना अनुसार म्याद भित्र रितपुर्बक दर्ता भएका सिलबन्दी दरभाउपत्र मध्ये न्युनतम् मुल्याङ्कित सारभुत रुपमा प्रभाबग्राही रहेका दरभाउपत्रदाताहरुको दरभाउ पत्र सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३, को दफा २७(१) बमोजिम स्वीकृती

दस्तावेज: 

Pages