पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कुमार तिम्सिना इन्जिनियर घर नक्सा शाखा ९८४२०६५५६७
पुण्यप्रसाद अधिकारी ना.सु प्रशासन शाखा ९८५२०२९९०४
कुमार बस्नेत सव इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२०२९९७०