FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घरनक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

यस नगर क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी बनाएका वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी बनाएका भवनहरुको अभिलेखीकरण सम्बन्धी ३ महिने सूचना

सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत मा‍.वि.हरु लाइ सूचना

यस नगरका सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत मा‍.वि.हरु लाइ सूचना

पूर्वाधार/सडक उपयोग शुल्क संकलनसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ का लागि आन्तरीक आय ठेक्का मार्फत बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भएकोले नगर क्षेत्र भित्र नगरपालिकाले निर्माण गरेका सम्पूर्ण सडकहरुमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ को उपदफा २ (घ) बमोजिम सडक उपयोग शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

Pages