सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन ७५/७६ 07/27/2018 - 11:00 PDF icon सहकारी ऐन
शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 07/26/2018 - 14:58 PDF icon शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि
न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धि ) ऐन ७५/७६ 07/26/2018 - 12:13 PDF icon न्यायिक समितिको ऐन.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन ७५/७६ 07/26/2018 - 11:58 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ७५/७६ 07/26/2018 - 11:56 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियामितगर्ने ऐन.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधी २०७२ ७४/७५ 01/10/2018 - 14:04 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कायृबिधि.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन,नियमावली तथा परिपत्रहरुको संगालो ७४/७५ 01/10/2018 - 13:51 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन,नियमावली तथा परिपत्रहरुको संगालो
स्थानिय तह सञ्चालन एेन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 14:28
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक एेन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 14:10 PDF icon सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ .pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको विनियोजन एेन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 14:08 PDF icon सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages