FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

वार्षिक योजना पुस्तिका २०७६/२०७७

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट, निंति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट किताब

दस्तावेज: 

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत सुन्दहरैँचा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

Pages