FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

वडा बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७८/७९ का लागि बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन 

दस्तावेज: 

आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट पुस्तक

मिति २०७७ असार १० गते सम्पन्न छैठाैँ नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुको पुस्तीका

दस्तावेज: 

आर्थिक ऐन आ.ब. २०७७/०७८ का लागि

दस्तावेज: 

बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

वार्षिक योजना पुस्तिका २०७६/२०७७

दस्तावेज: 

Pages