FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राय सुझाव पेश गर्नु हुन ७८-७९ 06/11/2022 - 16:34
आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट पुस्तिका ७८-७९ 01/11/2022 - 22:02 PDF icon 2078-079.pdf
वडा बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा । ७७/७८ 06/13/2021 - 19:47 PDF icon मार्गदशन.pdf
आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट पुस्तक ७७/७८ 11/02/2020 - 10:45 PDF icon Sundarharaincha final .pdf
विभिन्न बोलपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ 11/29/2019 - 11:41
उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । ७६/७७ 10/14/2019 - 15:20
उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना कार्यन्वयन सम्बन्धमा ७६/७७ 09/13/2019 - 10:41 PDF icon उपभाोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा 1[9391].pdf
वार्षिक योजना पुस्तिका २०७६/२०७७ ७६/७७ 08/22/2019 - 10:41 PDF icon Final Book 207677.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट, निंति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 07/30/2018 - 13:36 PDF icon Final Sundarharaincha 2075 Rajpatra.pdf
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 03/05/2018 - 12:48 PDF icon Sundarharaincha.pdf

Pages