FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
आर्थिक ऐन २०८१ PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निदेशिका, २०८० PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निदेशिका २०८०.pdf
विपन्‍न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० PDF icon विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८०.pdf
विद्यालय शिक्षा नियमावली २०८१ PDF icon विद्यालय शिक्षा नियमावली २०८१.pdf
लेखा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० PDF icon लेखा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८०.pdf
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९ PDF icon नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ PDF icon विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९.pdf

Pages

Chat With Us