FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ ७९-८० 08/01/2022 - 22:14 PDF icon RIAP Final Report Sundarharaicha Mun 23 Feb.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण प्रतिवेदन २०७७/०७८ ७८-७९ 08/01/2022 - 22:10 PDF icon जेसी अडिट रिपोर्ट.pdf
समिति गठन र सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 07/15/2022 - 17:38 PDF icon samiti gathan.pdf
कृषि प्रसार कार्यविधी २०७८ ७८-७९ 07/13/2022 - 22:24 PDF icon कृषि प्रसार कार्यविधी.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 06/16/2022 - 00:16 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड.pdf
वैदेशिक रोजगार तथा श्रम नीति २०७८ ७८-७९ 05/09/2022 - 23:00 PDF icon वैदेशिक रोजगार.pdf
अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका ७८-७९ 04/15/2022 - 23:03 PDF icon pharmacy.pdf
ONM प्रतिवेदन ७८-७९ 04/11/2022 - 20:43 PDF icon Cover Page (1).pdf, PDF icon O & M Final - Content.pdf, PDF icon O & M Final - Talika.pdf, PDF icon O & M Final Pratibedan (2).pdf
राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ७८-७९ 03/04/2022 - 12:57 PDF icon राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन २०७८.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम (सञ्चालन काययविलि) ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/11/2020 - 12:16 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६.pdf

Pages

Chat With Us