FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट पुस्तक

मिति २०७७ असार १० गते सम्पन्न छैठाैँ नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुको पुस्तीका

दस्तावेज: 

विभिन्न बोलपत्र आव्हानको सूचना

विभिन्न कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना

उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना कार्यन्वयन सम्बन्धमा

वार्षिक योजना पुस्तिका २०७६/२०७७

दस्तावेज: 

Pages