FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ. व. २०७९/०८० का लागि वार्षिक नगर विकास योजना (बजेट, नीति तथा कार्यक्रम) पुस्तिका

आ. व. २०७९/०८० का लागि दशौं नगरसभाबाट पारित वार्षिक नगर विकास योजना (बजेटम नीति तथा कार्यक्रम) पुस्तिका ।।

दस्तावेज: 

राय सुझाव पेश गर्नु हुन

आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट पुस्तिका

बार्षिक नगर विकास योजना पुस्तक

दस्तावेज: 

वडा बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७८/७९ का लागि बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन 

दस्तावेज: 

आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट पुस्तक

मिति २०७७ असार १० गते सम्पन्न छैठाैँ नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुको पुस्तीका

दस्तावेज: 

Pages

Chat With Us