FAQs Complain Problems

छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/०७/१९ गतेको न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना अनुसार म्यादभित्र रितपुर्वक दर्ता भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावकारी रहेका निम्न दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(१) वमोजिम स्वीकृतको लागि छनौट भएको आशयको सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: