तारजाली (Gabion Boxes) आपूर्ती गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।