FAQs Complain Problems

आशयको सूचना

यस कार्यालयको मिति २०७५/११/०५ सौर्य दैनिक पत्रिकामा मा प्रकाशित सूचना अनुसार बोलपत्र आह्वानको सूचना अनुसार म्याद भित्र रितपुर्बक दर्ता भएका बोलपत्रहरु मध्ये न्युनतम् मुल्याङ्कित सारभुत रुपमा प्रभाबग्राही रहेका बोलपत्रदाताको बोलपत्र सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३, को दफा २७(१) बमोजिम स्वीकृतीको लागी छनौट भएकोले सोही ऐनको दफा २७ (२) को प्रयोजनार्थ यो आषयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: