FAQs Complain Problems

आयोजना कार्यान्वयन प्रकृया

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा/प्राविधिक/उपभोक्ता समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
सुन्दरहरैँचा नगरकार्यपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

तलको PDF फाइलमा उपलब्ध

नमुना फाराम तथा अन्य: 

Chat With Us