FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्टेशनरी सामग्रीहरुको लागत अनुमान बनाउने प्रयोजनको लागी दररेट पेश सम्बन्धी सूचना !

लागत अनुमान बनाउने प्रयोजनको लागी दररेट पेश सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

SHM/MOR/NCB/W-41/2080/081 को बोलपत्र मुचुल्का

दस्तावेज: 

SHM/MOR/NCB/W-40/2080/081 को बोलपत्र मुचुल्का

दस्तावेज: 

वहाल बिटौरी/हाट बजार शुल्क बन्दबस्तीका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

Pages

Chat With Us